Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Downloaden kan ook via:

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • Camperplaza V.O.F, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan de Groene Steen 25 te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71332480
  • Huurder, de persoon die van Camperplaza een camper huurt
  • Overeenkomst, de huurovereenkomst tussen Camperplaza en de huurder
  • Camper, de camper die door de huurder van Camperplaza wordt gehuurd.
  • Bestuurder, de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven.
  • Website, de website camperplaza.nl die door Camperplaza wordt beheerd.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Camperplaza en de huurder.
 2. Camperplaza is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
 3. Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Camperplaza en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand:
  • Doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan, of
  • Camperplaza een bevestigingsmail heeft gestuurd aan de huurder en de aanbetaling is voldaan.

4. Annulering van de reservering door Camperplaza

 1. Camperplaza kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft een e-mail waarin dit kenbaar gemaakt wordt. Camperplaza zal de (aan)betaling aan de huurder terugbetalen.
 2. Camperplaza is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan:
  • Weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper
  • Het te niet gaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Camperplaza geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen
 3. Indien Camperplaza de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Camperplaza de (aan)betaling aan de huurder terugbetalen.
 4. Bij annulering van de reservering is Camperplaza niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

5. Annulering door de huurder

 1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Camperplaza raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. De annuleringskosten bedragen:
  • Annulering 6 maanden of langer voor aanvang van de huurperiode is gratis.
  • Bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor aanvang van de huurperiode, 25% van de totale huursom.
  • bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 75% van de totale huursom.
  • bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 100% van de totale huursom.

6. Huurperiode

 1. De huurperiode begint op donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur en eindigt op donderdag, vrijdag resp. zaterdag voor 9.00 uur.
  Elke camper heeft zijn eigen ophaal en terugbreng datum. Dit staat vermeld in de overeenkomst en/of de reservering.
 2. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs of een gedeelte hiervan.
 3. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) overschrijding berekend. Daarnaast wordt er een extra vergoeding van €400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

7. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

 1. Indien Camperplaza de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Camperplaza het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen.
 2. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

8. Kilometers

 1. Bij 1 week huur, 1.750 kilometer vrij. Daarboven €0,20 per extra gereden kilometer.
 2. Vanaf twee weken zitten alle gereden kilometers inbegrepen in de huurprijs c.q. huurperiode, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld.

9. Verzekering

 1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 750,00 per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder.
 2. Het eigen risico kan verlaagd worden naar € 350,00 per gebeurtenis. De kosten hiervoor zijn € 5,00 per dag. De voorwaarden hierbij zijn:
  • het moet voor vertrek afgesproken zijn
  • het te betalen bedrag moet voor vertrek volledig voldaan zijn
  • evenementen- of zakelijke verhuur is uitgesloten (bv popfestivals, reizen naar Alpe d’Huzes)
 3. Indien het eigen risico verlaagd is naar € 350,00 en er zijn 3 of meer gebeurtenissen, dan geldt een eigen risico van € 750,00 per gebeurtenis.
 4. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn altijd geheel voor rekening van de huurder.
 5. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is geheel voor rekening van de huurder.
 6. Beschadigingen aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Camperplaza.

10. Waarborgsom

 1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 750,00.
 2. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Camperplaza is nagekomen, binnen 7 werkdagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht, teruggestort op de rekening van de huurder. Dit vindt eventueel plaats onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten.
 3. Als het niet duidelijk is wat de extra verschuldigde kosten zijn op het moment van terugbrengen, door bijvoorbeeld een aanrijding, wordt de resterende waarborgsom pas teruggestort nadat het duidelijk is wat de extra kosten zijn.
 4. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Camperplaza overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Camperplaza, boven de waarborgsom aan Camperplaza betalen.
 5. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

11. Legitimatie

 1. Bij reservering is voor de huurder legitimatie d.m.v. een geldig paspoort/ID kaart en rijbewijs verplicht. Alle bestuurders dienen zicht te legitimeren d.mv. een geldig rijbewijs. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

12. Betaling

 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst:
  • langer dan 6 maanden voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 25% van de totale huursom te betalen.
  • binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 50% van de totale huursom te betalen.
 2. De resterende huursom dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn.
 3. De waarborgsom dient uiterlijk de dag voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn.
 4. Betaling dient te geschieden op IBAN NL02 RABO 0323384439 t.n.v. Camperplaza te Hoorn.
 5. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Camperplaza de huurder een herinnering. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling heeft Camperplaza het recht de overeenkomst te ontbinden en worden annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5.2 aan de huurder in rekening gebracht.
  Ook kan Camperplaza de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.
 6. Eventuele bekeuringen of andere (verkeers)boetes die Camperplaza heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

13. Reparaties en schades

 1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.
 2. Aangezien de camper aan de buitenzijde ongewassen wordt ingeleverd kan er niet goed beoordeeld worden of er (kleine) beschadigingen hebben plaatsgevonden. Camperplaza houdt zich het recht om deze eventuele beschadigingen binnen 2 werkdagen na inlevering te melden ongeacht het feit dat deze bij inleveren niet zijn opgetekend.
 3. Ondanks dat de campers van Camperplaza goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.
  De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 150,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Camperplaza te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Camperplaza. Op naam van Camperplaza gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald, tegelijkertijd met de terugbetaling van de (resterende) waarborgsom.
 4. Bij een motorische schade en/of defect, zal een eigen risico van € 750,00 door Camperplaza worden ingehouden. Na een onpartijdig onderzoek aangaande de motorische schade c.q. defect op kosten van de huurder, zal in geval van schuld door de huurder het eigen risico van € 750,00 gelden. Onder motorische schade wordt schade aan de motor, versnellingsbak, koppeling alsmede alle draaiende delen verstaan.
 5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Camperplaza telefonisch op de hoogte te stellen. Telefoon nummer (+31) 6 12097873.
 6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 7. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur etc. zijn geheel voor rekening van de huurder.
 8. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Camperplaza.
 9. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

14. Onderhoud en schade aan inventaris

 1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, halfvolle schoonwatertank, een volle- en een aangebroken gasfles, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt.Aan het einde van de huurperiode dient:
  • de camper van binnen schoon gemaakt te zijn tenzij dit afgekocht is (schoonmaak buitenzijde wordt door Camperplaza gedaan);
  • de keukeninventaris afgewassen te zijn;
  • de afvalwatertank leeg en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt;
  • de brandstoftank volledig vol te zijn.
 2. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:
  • € 75,00 voor het reinigen van de binnenzijde;
  • € 50,00 voor het (volledig) afwassen van de keukeninventaris;
  • € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;
  • € 25,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;
  • € 25,00 voor het voltanken van de brandstoftank plus de brandstofkosten.
 3. Schade aan de achterbumper, het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.
 4. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of er wordt door Camperplaza achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

15. Brandstof en verbruikskosten

 1. Verbruik van brandstof (diesel) en AdBlue is voor rekening van de huurder.
 2. Aan vloeistofverbruik voor het chemische toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

16. Bestuurder

 1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken variërend van 3000 tot 3500 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, vers watertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.
 2. De geldigheid van het rijbewijs mag niet verlopen tijdens de verhuurperiode.
 3. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s).
 4. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Camperplaza zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

17. Verplichtingen van de huurder

 1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.
 2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Camperplaza. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. De huurder garandeert dat de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.
 4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.
 5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.
 6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Camperplaza, die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Camperplaza daardoor lijdt.

18. Instructies

 1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.
 2. Bij ingebruikneming van de camper wordt een uitgifte- en schadeformulier (waarop schades bij vertrek geregistreerd staan) opgemaakt.
 3. Voor vertrek worden deze formulieren door beide partijen ondertekend.

19. Welke landen mogen bezocht worden

 1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Camperplaza aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart.
 2. Het is alleen toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden nadat Camperplaza hier schriftelijke goedkeuring aan gegeven heeft. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

20. Huisdieren en roken

 1. Huisdieren zijn in een aantal campers toegestaan. Het meenemen van huisdieren moet altijd in overleg met Camperplaza plaatsvinden.
 2. Na de huurperiode dient de schoonmaak van de binnenzijde zo te gebeuren dat de eerdere aanwezigheid van huisdieren nagenoeg niet te merken is, ook als deze schoonmaak is afgekocht. Indien dit niet het geval is wordt er € 75,00 extra aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit is geheel ter beoordeling van Camperplaza.
 3. Indien er in de camper een huisdier aanwezig is geweest zonder toestemming van Camperplaza, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de waarborgsom ingehouden, exclusief de door de huisdier gemaakte (zichtbare) schade.
 4. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van €750 op de waarborgsom ingehouden.

21. Parkeren

 1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op of bij het terrein van Camperplaza tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico. Camperplaza is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).
 2. De kosten voor het parkeren van een auto zijn €25,00 per huurperiode.

22. Aansprakelijkheid

 1. Camperplaza is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 2. Camperplaza kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  • enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.
 3. Camperplaza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Camperplaza is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 4. Camperplaza is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.
 5. Camperplaza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien Camperplaza aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camperplaza beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Camperplaza gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Camperplaza beperkt tot de hoogte van de totale huursom, exclusief de waarborgsom.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Camperplaza

23. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Camperplaza verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Het is Camperplaza toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
  • Indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  • In het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure.
  • Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Camperplaza.
  • Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid.
  • Bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
  • Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Camperplaza.
 3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem.
  BOVAG (postbus 1100, 3980 DC Bunnik) is namens de afdeling Verhuurbedrijven naast Camperplaza verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming bovag.nl/elena.
 4. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Camperplaza en de huurder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Camperplaza worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Camperplaza is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Camperplaza zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.